לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - חוקי עידוד

תקנות חוק עידוד השקעות הון בנושא מפעל טכנולוגי מועדף ורווח הון למפעל טכנולוגי

רביעי, 17 מאי 2017

ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף תיקון מספר 73 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: " חוק העידוד"). במסגרתו נוספו שני מסלולים חדשים, "מפעל טכנולוגי מועדף" ו-"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד" ועודכנו שיעורי מס החברות לגביהם החל מיום 1.1.2017.

תיקון 73 (סימן ב3 לחוק העידוד) כולל הוראות המסדירות את התנאים לפיהם יהיו מפעלים מועדפים זכאים לשיעורי מס נמוכים, בגין הכנסתם הטכנולוגית, קרי, הכנסתם מנכסי קניין רוחני מסוימים אשר הוגדרו בחוק העידוד כ"נכס לא מוחשי מוטב".

במסגרת זו נקבע, בין היתר, כי היקף הטבות המס על הכנסה טכנולוגית יינתן בהתאם ליחס שבין הוצאות המו"פ המוכרות ששימשו ליצירת הנכס הבלתי מוחשי המוטב על ידי מקבל ההטבה לבין כלל הוצאות המו"פ ששימשו לצורך יצירת הנכס הבלתי מוחשי המוטב.

בתוך כך, לאחרונה התפרסמה טיוטת תקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז- 2017 (להלן: " התקנות"), אשר מסדירות בין היתר, את נושא חישוב ההטבות באמצעות נוסחא מיוחדת שנקבעה, ומחייבות חברות ליצור תיעוד חדש בהתייחס לקניין הרוחני שבבעלותן.

עיקרי התקנות הינם כדלקמן:

  • הוצאות מוכרות בפיתוח נכס בלתי מוחשי עשויות לכלול אף הוצאות שהוצאו בחו"ל על ידי המפעל הטכנולוגי, וכן הוצאות שהוצאו בידי קבלני משנה של המפעל הטכנולוגי, בתנאים מסויימים.

בנוסף, במסגרת התקנות, נקבע מנגנון לחישוב ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת", כדלקמן:

  • הכנסה מיוחסת לפעילות שיווק - חלק זה של הכנסת המפעל הטכנולוגי המועדף יחושב בהתאם למחקר מחירי העברה (TP STUDY) - על הכנסה זו יחול שיעור מס חברות מלא ובתנאי שהכנסה זו תהווה לפחות 10% מסך ההכנסה הטכנולוגית של המפעל.

  • הכנסה מיוחסת לפעילות ייצור - חלק זה של הכנסת המפעל הטכנולוגי המועדף יחושב לפי מחקר מחירי העברה שיומצא או לפי הסכום המתקבל מהוספת מרווח בשיעור 10% לעלויות הייצור הישירות של המפעל ("שיטת קוסט-פלוס") כאשר על הכנסה חייבת זו המיוחסת לייצור, יחולו שיעורי מס החלים על מפעל מועדף.

  • הכנסה מיוחסת לנכס בלתי מוחשי מוטב - יתרת ההכנסה מהמפעל הטכנולוגי המועדף תפוצל בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות כדלקמן, באופן שעל חלק ההכנסה הטכנולוגית המועדפת, תשלם החברה מס של מפעל טכנולוגי מועדף, ועל היתרה תשלם החברה מס חברות מלא.

לצורך המחשת עיקרי הנוסחה ניתן להיעזר בתרשים הבא:

       לכידה3                                   


A = סכום הוצאות מוכרות בפיתוח נכס לא מוחשי מוטב.
B = סכום הוצאות מו"פ לפיתוח נכס לא מוחשי מוטב שאינן הוצאות מוכרות, לרבות הוצאות בעד רכישת נכס לא מוחשי מוטב או תמלוגים בעד קבלת זכות שימוש בו ולרבות הוצאות בעד שרותי מחקר ופיתוח שבוצעו מחוץ לישראל מאת צד קשור.
C = סך הכנסה טכנולוגית חייבת או רווח ההון, לפי העניין. 
D = התוצאה המתקבלת הינה סכום ההכנסה טכנולוגית המועדפת או רווח הון לעניין סעיף 51כז לחוק העידוד (החלק שיהא זכאי למס מועדף).

למותר לציין כי לנוסחה הנ"ל השלכות משמעותיות והיא תחול על מפעלים המעוניינים ליהנות מהמסלולים החדשים החל משנת 2017 ואילך, ועל חברות הנהנות ממסלול "מפעל מועדף" במקרים מסוימים כמפורט בתקנות לעידוד השקעות הון.

יודגש כי טיוטת התקנות כוללת עוד פרטים רבים שאינם מפורטים בחוזר זה, ועל כן נשמח לעמוד לשירותכם במתן ליווי מקצועי בנושא על מנת לבחון את ההשלכות האפשריות החל משנת 2017 ואילך.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני