לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - ביטוח פנסיוני

חובת הפקדה לעצמאים לחיסכון פנסיוני החל משנת 2017 - עדכון

רביעי, 04 ספטמבר 2019

ברצוננו לעדכנכם כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן - "חוק ההסדרים"). נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר חובת הפקדה לפנסיה בידי עצמאים החל משנת 2017 ואילך.
עד מועד זה, לא הייתה חובה כאמור לעצמאים ובמסגרת צו הרחבה לעניין פנסיית חובה משנת 2008, חויב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובדיו. בהתאם לאותו צו ההרחבה לא חלה בשעתו חובת ההפרשה לקצבה על ציבור העצמאים.

להלן יפורטו בשנית לידיעתכם עיקרי התיקון:

  • עצמאי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני (קופ"ג לקצבה) תשלומים מ"הכנסתו החייבת בהפקדה"(*), בשיעור של 4.45% על חלק הכנסה כעצמאי מעסק או ממשק יד שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ובשיעור של 12.55% על חלק הכנסה כעצמאי מעסק או ממשק יד שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לסך של 10,273 ₪(**).
  • חובת ההפקדה איננה חלה על, בין היתר, עצמאים מתחת לגיל 21 או מעל גיל 55 ביום כניסת החוק, וכן על עצמאים הנמצאים בחצי השנה הראשונה לפעילותם כ"עוסקים" לצרכי מע"מ.
  • תשלומים לקופת גמל לקצבה יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.


סכומים שיופקדו למרכיב חיסכון למצב אבטלה:

  • הסכום הנמוך מבין (א) שליש מהכספים שיפקיד העצמאי לקופת הגמל, או (ב) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה כתקרת הפטור לשנה (נכון ל-2019 סכום של 12,380 ש"ח), כנמוך מבניהם, יופקד למרכיב חיסכון למקרה של מצב אבטלה.
  • עצמאי שיחפוץ למשוך כספים המיועדים לדמי אבטלה כאמור, יהיה רשאי לבחור אם למשוך את הכספים כהכנסה חייבת במס וכך לשמר את הפטור ממס על הכספים למועד משיכת הקצבה, או למשוך אותם בפטור ממס עד סכום שהוא מכפלת מספר שנות העבודה של העצמאי בסכום הנמוך מבין: תקרת הפטור לפי סעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה ( 12,380 ₪ נכון לשנת 2019), לשנה, או סכומים ממרכיב חיסכון לאבטלה בקופת גמל לקצבה שמשך העצמאי, עד גובה ממוצע הכנסתו החייבת בהפקדה של העצמאי בשלוש שנות העבודה שלפני השנה שבה היה רשאי למשוך את הכספים.


הוראות נוספות שתוקנו במטרה לעודד עצמאים לחיסכון ארוך טווח:

  1. הפחתת שיעורי ביטוח לאומי החל מיום 1.1.2017, על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, ל-2.87% (בתוספת מס בריאות של 3.10%) וזאת על מנת להקל על עצמאים בעלי הכנסות נמוכות שיפקידו לקופת גמל. בד בבד מאידך, שיעור הביטוח הלאומי, על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, הוגדל ל- 12.83%(בתוספת מס בריאות של 5%).
  2. הגדלת הטבת המס של עצמאיים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% ובתנאי שלא ניצלו את הטבת המס בגין רכישת ביטוח מועדף לאבדן כושר עבודה.

על מנת להבטיח את יישום חובת ההפקדה, מוסמך המרכז לגביית קנסות לאכוף את הוראות החוק ולהטיל קנס על עצמאי אשר לא יפקיד תשלומים לקצבה כאמור, ועל כן מומלץ להיערך בהתאם.

(*) המונח "הכנסה חייבת בהפקדה" מוגדר לעניין זה: כ"הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודת מס הכנסה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון לאבטלה..."
(**) סכום שכר ממוצע עדכני לשנת 2019 בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני