לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות

מענק אומיקרון ינואר פברואר 2022

רביעי, 06 יולי 2022

היום רשות המיסים השיקה במערכת המענקים מענק חדש בהתאם ל"חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022", על פיו יינתן מענק כספי  לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות בהתאם לתקופה של ינואר פברואר 2022. טרם נצלול לתנאים המסורבלים של המענק, נקדים ונאמר שאנחנו נבצע עבור כלל הלקוחות שלנו תהליך של בדיקת זכאות ונגיש באופן יזום את המענק.

התנאים לצורך זכאות למענק

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 80 מיליון ₪ ואם מדובר  באיחוד עוסקים אז שאינו עולה על 150 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2022 (להלן: "תקופת הזכאות") נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2019 (להלן:" תקופת הבסיס) בשיעור של 25% לפחות.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממשבר זן האומיקרון.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו לשנת 2022 והם לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2019
 • העוסק החל בפעילות לפני 31/12/2021.
 • כאשר מדובר בחברה, היא אינה חילקה דיבידנד בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 עד יום 28   בפברואר 2022, בסכום אשר עולה על הרווחים הנצברים (עודפים) שלה נכון ליום 31 בדצמבר 2019.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2021, בתוספת סכומי המענקים ששולמו לו, אינו עולה על מכפלה של 1.15 ממחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

גובה המענק
גובה המענק נגזר מהמחזור של העסק ובהתאם לשיעור הירידה בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס.

אופן חישוב המענק למחזורים עד 300,000 ש"ח -
סכום המענק לתקופת הזכאות הוא סכום קבוע לכל תקופה, בהתאם לגובה המחזור בשנת 2019 ובתנאי והייתה ירידה של לפחות 25% במחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בהשוואה לתקופה הבסיס.

אופן חישוב המענק למחזורים מ-  300,000 ש"ח -
סכום המענק מחושב כמכפלת מחזור העסקאות בתקופת הבסיס באחוז מקדם שיעור המענק המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים בחודשי תקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס המקבילה, בהתאם לשיעור המקדם המצוין בטבלה והכפלתם במקדם השתתפות בהוצאות קבועות.

לצורך החישוב יש לחשב קודם את "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" בהתאם לנוסחה הבאה

גובה מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
עוסק בעל מחזור עסקאות מ- 300,000  ₪ ועד 1,500,000 ₪ מקדם קבוע של  0.4
עוסק בעל מחזור עסקאות מעל - 1,500,000 ₪  מקדם של עד 0.4
עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק מקדם של עד 0.01
עוסק במסחר יהלומים מקדם של עד 0.055
במידה ותוצאת החישוב בגין מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הינה שלילית היא תיחשב כאפס על פי הפרמטרים, אך במקרה זה יש להיוועץ עם המשרד על מנת לבצע טיפול ייעודי בנושא. בנוסף לכך, באשר לעוסקים שמחזור העסקאות שלהם לשנת הבסיס עולה על מיליון ₪,  נקבע בחוק כי אם שוכנע המנהל שהמקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק, בתוספת הכנסתו החייבת מעסק לשנת הבסיס, מחולקת ב-6, ובלבד שלא תעלה על 15 אלף ₪., והכל ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.4.

הגדרות:
תשומות שוטפות - סך כל התשומות השוטפות לצרכי מע"מ למעט תשומות בגין רכישת ציוד שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ, לרבות תשומות החייבות בשיעור מע"מ "0" ולרבות הוצאות שדווחו בדוח השנתי שאינן תשומות.
תשומות שוטפות לעסק באילת – סך כל התשומות בשנת הבסיס כפי שדווח בדוח השנתי שהוגש לפקיד שומה.
תשומות שוטפות לגבי עסק שהחל את הפעילות בין 01/01/19 – 31/12/19 - סך כל התשומות השוטפות לצרכי מע"מ למעט תשומות בגין רכישת ציוד שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ, לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01/01/2019 יחושבו התשומות בשקלול לשנה, כלומר סך התשומות מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 29/02/2020, מחולק בחודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.
תשומות שוטפות לגבי עסק שהחל את הפעילות בין 01/01/2020 – 31/12/2021- סך כל התשומות השוטפות לצרכי מע"מ למעט תשומות בגין רכישת ציוד שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ, לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01/01/2020 יחושבו התשומות בשקלול לשנה, כלומר סך התשומות מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק או מיום 1 במרס 2021, לפי המאוחר, ועד ליום 31 בדצמבר 2021 מחולק בחודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.
מחזור ההכנסות 2019 – המחזור (ללא מע"מ) כדפי שדווח למע"מ בנטרול הכנסות הוניות ממכירת רכוש וציוד.
לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01.01.2019 יחושב מחזור שישוקלל לשנה:

 • לגבי עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו ועד 29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.
 • לגבי עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 עד יום 31 בדצמבר 2021, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 1 במרס 2021 או מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו, לפי המאוחר, ועד 31 בדצמבר 2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.

מחזור לתקופת הבסיס לעסק שהחל פעילות לאחר תחילת תקופת הבסיס – 

 • לגבי עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו ועד 29 בפברואר 2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 2.
 • לגבי עוסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 עד יום 31 בדצמבר 2021, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 1 במרס 2021 או מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו, לפי המאוחר, ועד 31 בדצמבר 2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 2.

לעניין זה עסקה – למעט מכר טובין או קבלת שירות מאת עוסק לקרובו אלא אם כן המנהל אישר, לבקשת העוסק, כי לגבי מכר או שירות כאמור מקרובו מתקיימים אותם מאפיינים המתקיימים לגבי מכר או שירות כאמור הניתן לעוסק מאדם שאינו קרובו.
סכום הוצאות שכר נחסכות – מגלם את הוצאות השכר שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת עובדים לחל"ת או פיטורים בתקופת הזכאות. סכום זה מחושב ע"פ שכר עבודה ששולם בתקופת הבסיס בהפחתת שכר העבודה ששולם בתקופת הזכאות, וההפרש שמתקבל מוכפל ב-6 וב-1.25.
תקופת הבסיס – חודשים ינואר פברואר 2019.

פרטים נוספים:

 • הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון עד ליום 10 באוקטובר 2022. הבקשה תכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש בתנאיהזכאות לתשלום המענק.
 • קביעת הזכאות למענק:

  המנהל יקבע את זכאות העוסק למענק בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה, המענק ישולם לו בתוך 5 ימים מקביעת מועד זכאותו.
  עוסק אשר לא קיבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה יהיה זכאי למקדמה בשיעור של 40% -ואם חלפו 7 ימים נוספים, דהיינו 28 ימים מיום הגשת הבקשה, יהיה זכאי למקדמה נוספת בשיעור 20%.

 • המענק פטור ממע"מ, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק.
 • יהיה ניתן להגיש השגה בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה באמצעות טופס מקוון.

תשלום ביתר

 • שולם לעוסק מענק בסכום העולה לסכום המענק לו הוא זכאי, יחזיר את ההפרש תוך 90 יום בצירוף הפרשי הצמדה על סכום ההפרש.
 • עוסק שסכום ההפרש בין סכום המענק שכלל בתביעה שהגיש לבין סכום המענק שהמנהל קבע שהוא זכאי לו עולה על 50% מסכום המענק שהגיש בתביעה ולא הוכיח שהתרשל בעריכת התביעה – יהיה חייב בקנס בשיעור שלא יעלה על 25% מסכום ההפרש.

תשלום בחסר

 • שולם לעוסק מענק בסכום נמוך מהמענק לו הוא זכאי, ישולם לעוסק ההפרש בין הסכומים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על ההפרש.

עוסק לא יהיה זכאי למענק

 • עוסק שדיווח לרשות המיסים על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות ועוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאותיו לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בתקופת הזכאות בשיעור אפס יראו אותו כמי שדיווח על סגירת עסקו.
 • עוסק שדיווח מחזור עסקאות "0" על ארבעת החודשים 09/21 ,10/21 , 11/21 , ו-12/21

עונשין

 • עוסק שהגיש תביעה למענק ומסר בה פרטים לא נכונים לגבי זכאותו למענק דינו מאסר שנה

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני