הדפס דף זה
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - ניכויים וניכוי במקור

עדכוני חקיקה בתחום חוק ההסדרים לשנים 2017-2018

ראשון, 25 דצמבר 2016


תיקוני חקיקה בתחום חוק ההסדרים
לאחרונה אושרו בוועדת הכספים של הכנסת, במסגרת פרק החקיקה בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 מספר תיקונים מהותיים העוסקים במיסוי "חברות ארנק", משיכת כספים של בעלי מניות מהותיים, רווחים בחברות מעטים, והוראת שעה בדבר חלוקת דיבידנד שתיושם בשנת 2017, והכל כמפורט להלן:

יושם אל לב כי טרם מדובר בחקיקה סופית ועל כן עד שיתפרסם הנושא בחקיקה סופית מומלץ לעקוב בנושא ולהיערך בהתאם.

מיסוי "חברות ארנק"
אושר מתווה לפיו הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפעילותו של היחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, הנובעת ממתן שירותי ניהול או כנושא משרה, תחשב בידי היחיד כהכנסה מיגיעה אישית מעסק, משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת לפי העניין.
ככל שהכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד שנעשית כאחד מסוגי הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו תחויב הכנסת היחיד כמשכורת בכפוף להתקיימותם של התנאים כדלקמן:

 • מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסת חברת המעטים הינו בשירות הניתן במישרין או בעקיפין מאת היחיד או קרובו, לרבות מעובדי החברה, לאדם אחד או לקרובו.
 • השירות האמור ניתן לפחות במשך 30 חודשים מתוך תקופה של ארבע שנים.

סייגים: האמור לעיל לא יחול על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר. כמו כן יוער כי שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה אינו נחשב כ"נושא משרה" לעניין זה.

משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי
אושר מתווה לפיו "משיכת כספים מהחברה" על ידי בעל מניות מהותי שלא הוחזרו עד לתום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו, תחשב כהכנסה מדיבידנד בידי בעל המניות. ברם, במידה ולחברה לא היו "רווחים" כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות יראו במשיכת הכספים הכנסת עבודה בכפוף להתקיימות יחסי עובד מעביד. היה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד יראו במשיכה כהכנסה מעסק או הכנסה ממשלח יד.
ראוי לציין לעניין זה:

 • גם העמדת "נכס" של חברה לשימושו של בעל המניות המהותי ייחשב כמשיכת רווחים. "נכס" - דירה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס, כלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכי בעל המניות מהותי וכן נכסים נוספים ככל שיקבעו על ידי שר האוצר.
 • נקבע רף מינימום - לא יראו כמשיכת כספים מחברה סכום משיכות מצטבר של עד 100 אלף שקלים שייבחנו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה.

יש לשים לב כי לגבי חברות שיש להם יתרת הלוואה שניתנה לצד קשור שהוא חברה שקופה או משפחתית, בהתאם לחקיקה המסתמנת עשויה להיות ממוסה, בתנאים מסוימים, כדיבידנד או משכורת בידי בעל המניות הנישום המייצג. כפועל יוצא, נתנה אורכה מיוחדת ליציאה מסטטוס "חברות משפחתיות" לגבי שנת 2017, עד לסוף ינואר 2017 (במקום המועד הרגיל – נובמבר 2016, חודש לפני תום שנת המס).

בהתאם להצעת החוק, מסכום שיחשב כמשיכת כספים, יופחתו הסכומים הבאים :

 • יתרת זכות של בעל מניות המהותי, מבצע המשיכה, בדוח על המצב הכספי של החברה.
 • סכום הלוואה בנקאית שהחברה נטלה והועבר בתוך 60 יום לבעל המניות המהותי והוא הגורם שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה ההלוואה.
 • במקרה של "נכס" שהוא דירה - תופחת הלוואת משכנתא שנלקחה מבנק.

חלוקת רווחים צבורים בחברות מעטים
אושר מתווה המאפשר לפקיד השומה להורות על חלוקה של רווחים שנצברו ב"חברת מעטים", בכפוף לתנאים מסוימים, בין היתר, לאחר קיום התייעצות של מנהל רשות המיסים עם ועדה שתוקם לצורך כך:

 • ניתן יהיה להורות על חלוקה של 50% מהרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה.
 • לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים, אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ-5 מיליון שקלים.
 • לאחר הוראות המנהל על חלוקה כאמור, יתרת הרווחים המצטברים שתיוותר בחברה לא תפחת מסכום של שלשה מיליון שקלים.


הוראת שעה תאפשר חלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% (כולל מס יסף) מינואר עד ספטמבר 2017
אושר מתווה לפיו שיעור מס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית שהנישום הוא בעל מניות מהותי בה, שמקורו ברווחים שנצברו עד לתום 2016 יהיה 25%, ולא יחול מס יסף, בהתקיים התנאים הבאים:

 1. הדיבידנד שולם בפועל מ-1 בינואר 2017 ועד 30 בספטמבר 2017.
 2. בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, קרי במשך שלוש שנות מס, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, ריבית ה"ה ותשלומים אחרים ששולמו למקבל הדיבידנד על ידי החברה משלמת הדיבידנד, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס המוטב, לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו-2016.

למיטב הבנתינו רשות המיסים עוד צפויה לפרסם הוראת ביצוע מקיפה בנושא ומומלץ לעקוב להיערך בנושאים אלו.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני