הדפס דף זה
חוזרים מקצועיים - ביטוח לאומי

פרסום חוזר ביטוח לאומי – חברות ארנק ומשיכות לפי סעיף 3(ט1) לפקודה

ראשון, 02 ינואר 2022

כזכור, על רקע תופעת "חברות הארנק" והדרכים שנבחנו בכדי להתמודד עם תופעה זו, חוקק בשנת 2017 תיקון לפקודת מס הכנסה שמטרתו למסות את הרווחים שנצברו בחברות כאמור, בין אם נמשכו ובין אם לאו, ולייחס את ההכנסה לבעל המניות המהותי בחברה.

לצורך כך הוספו לפקודת מס הכנסה הוראות הסעיפים 3(ט1) ו-62א', במסגרתן נקבע, בין היתר, כי משיכות כספים מהחברה על ידי בעל מניות מהותי בה, במישרין או בעקיפין, לרבות העמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות, ייחשבו אצל בעל המניות כהכנסה חייבת במס כאשר מקור ההכנסה לפי 3(ט1) ייקבע באופן הבא:  

  • במידה וישנם עודפים  – ההכנסה תסווג בידו כהכנסה חייבת מדיבידנד.  
  • במידה שלא היו בחברה עודפים  – אם מתקיימים ביניהם יחסי עובד ומעביד - כהכנסת עבודה. 
  • במידה ואין בחברה עודפים וכן לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד  - כהכנסה מעסק או משלח יד.

כמו כן, לעניין 'חברות ארנק' (סעיף 62א' לפקודה) נקבע הכלל לפיו הכנסה חייבת של 'חברת מעטים' שנובעת מפעילות 'בעל מניות מהותי' בה, תיחשב כהכנסתו החייבת של היחיד (בעל המניות). כאשר מקור ההכנסה נקבע כלהלן:

  • הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2)  לפקודה – אם הכנסות החברה הם משירותים שבאופן רגיל  נעשים בידי עובד עבור מעסיקו.  לעניין זה נקבעו חזקות כמותיות ומספריות, לשם הבהרת הנושא. 
  • הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), 2(2) או 2(10) לפקודה  -באם מדובר בשירותי דירקטוריון, הענקת שירותי ניהול וכיוצ"ב.

ברצוננו לעדכנכם כי לאחרונה פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר מיוחד (מס' 1487) בעניין היבטי דמי ביטוח לאומי אשר יחולו על הכנסות אלו.

הרציונל לחוזר זה, המטיל חבות בדמי ביטוח, הינו סעיף 342(ב) לחוק הביטוח הלאומי, הקובע כי המעביד הוא החייב בתשלום דמי הביטוח עבור עובדו, ואולם להבדיל, הכנסה לפי 3(ט1) ו/או הכנסה לפי סעיף 62א', איננה מתקבלת מהדיווח בטופס 126 של הנהלת החשבונות של המעביד, אלא מהווה ייחוס המבוצע בידי פקיד השומה של הכנסה שקיבלה חברה בבעלות יחיד, עבור מתן שירותים שניתנו לחברה,  כהכנסתו של היחיד עצמו (בעל מניות בחברה)[1]. 

בהתאם להוראות החוזר, מדובר בהכנסות שלא נוכו מהן דמי ביטוח והביטוח הלאומי רואה בהפרש שבין ההכנסה שדווחה בשומה, לבין ההכנסה שדיווח המעסיק בטופס 126, כהכנסה של עצמאי וכפועל יוצא מתכוון הביטוח הלאומי לגבות דמי ביטוח בגין הכנסות אלו באופן יזום וחד צדדי, בהתאם לאמור בהוראות החוזר כלהלן:

  • הכנסה לפי סעיף 3(ט1) או סעיף 62א' לפקודה, שנקבעה לפי הפקודה כשכר,  ביטוח לאומי יראה בה הכנסה החייבת בדמי ביטוח כשכיר לפי סעיף 2(2) לפקודה.
  • הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודה, שנקבעה לפי פקודת מס הכנסה כדיבידנד – ביטוח לאומי יקבל את הסיווג הנ"ל וההכנסה תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח. 
  • הכנסות לפי סעיף 62א' שהפקודה קובעת אותן כהכנסות חייבות – יסווגו לצרכי ביטוח לאומי כהכנסה חייבת בדמי ביטוח של עצמאי לפי סעיף 2(1) לפקודה.

ככלל בהתאם להוראות החוזר, ככל שהמבוטח סווג גם קודם לכן כעצמאי במרשמי ביטוח לאומי,  תיווסף הכנסה זו להכנסתו האחרות כעצמאי. 

במידה ולא סווג קודם לכן כעצמאי, יחויב בדמי ביטוח כעצמאי, אך יבוצע בגינו רישום כעצמאי רק מיום עריכת השומה ואילך. 

במידה והיחיד לא סווג קודם לכן כעצמאי והכנסותיו נמוכות מ-25% מהשכר הממוצע במשק – ירשמו ויחייבו אותו בדמי ביטוח לאומי כ"עצמאי שלא עונה להגדרה".

להוראות חוזר ביטוח לאומי, בו מובאות גם דוגמאות שונות להמחשה, לחצו כאן. מומלץ לבדוק אם הדבר רלוונטי לחברות השונות ולהיערך בהתאם.


[1] עד תקרת ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (כיום 44,020 ₪).

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני