Misrad

11/10/10

כללי דיווח דוחות 126 ו- 856

לאחרונה, רשות המיסים פרסמה הנחיה המיועדת למעבידים או משלמים אחרים, המפרטת את אופן הדיווח של תשלום שלילי לעובד או לספק, הגורמים לכאורה למס שלילי. במילים אחרות, לעיתים מתגלה כי בשל הפרשי שכר ביתר ששולמו לעובד בעבר או תשלום בעודף לספק, יש צורך להפחית לספק או לעובד משכרו העתידי. בשל כך נוצר דיווח תשלום שלילי אשר גורם לכאורה למס שלילי.

מערכת המס מבצעת הצלבה בין רשומות הפרט לבין שורת הסיכום במידה וקיימת אי התאמה הדוח לא ייקלט במחשבי מס הכנסה.

בדיווחים השוטפים (טופס 102) ניתן לדווח על תשלומים וניכויים אשר ביצע המעסיק לעובדיו, אך לא ניתן לדווח על החזרים וכו'. משום כך לא ניתן לדווח על סכומים שלילים בדוחות השוטפים (טופס 102). בשלב זה ניתן יהא לדווח ברשומה 50 או 80 סכום שלילי הן בתשלום והן במס (גם שדות ביטוח לאומי) בלבד שבשנתי לא יהיו סכומים שלילים ותהיינה התאמה לדיווחים השוטפים.

לצורך כך נעשתה הבחנה בין הדוח 126 לדוח 856 ובין דיווח בגין הפרשים שלילים שנוצרו השנה הנוכחית ולבין הפרשי שכר שנוצרו בשל שנים קודמות.

ככלל, מנכה לא רשאי להשיב לספק מס שנוכה מימנו במקור כדין משנים קודמות או מהשנה הנוכחית, כאשר דיווח המס בדוח 856 יהיה שלילי, הדוח ידחה. כמו כן מעביד לא רשאי להשיב לעובד סכומי מס שנוכו ממנו במקור כדין בשנה הנוכחית, כאשר דיווח המס בדוח 126 יהיה שלילי, הדוח ידחה.

1. תשלום שלילי

 • א. דוח 126 שנים קודמות דיווח הכנסה שלילי

 • בדוח 126 ניתן יהא לדווח על הפרשים שלילים בשל תשלום עודף משנים קודמות בקודי המשרה הבאים:
  - 05- הפרשי שכר משנים קודמות
  - 45- תשלומי קצבה שנים קודמות
  - 85- קצבת שארים לשנים קודמות
  - 55- הפרשי שכר לשנים קודמות - עובדים זרים
  - 35- הפרשי שכר לשנים קודמות - שירות התעסוקה
  - 75- הפרשי שכר לשנים קודמות - שבתוניסטים
  - 95- הפרשי שכר לשנים קודמות - עובדים ישראלים בחו"ל

  אם התוצאה המתקבל ברשומות 30/40 אזי הדוח ייקלט כתקין.
  בסוג רשומה 50 ברשומות 1-12 ו 14-15 ניתן לדווח תשלומים שלילים.
  אין לבצע פריסה בגין הפרשי שכר שלילים.

 • ב. דוח 126 השנה הנוכחית - הכנסה שלילית
 • דיווח משכורת שלילי לעובד בדוח 126 לשנה השוטפת יגרום לדחיית הקובץ.


 • ג. דוח 856 דיווח הכנסה שלילית לספק
 • עד לשנת 2009 כולל ניתן היה לדווח ברשומה 60 שדה 11 על תשלום שלילי לספק. בסוג רשומה 80 רשומה 1-12 מותר לדווח סכום תשלום שלילי, אם ברשומה 70 התוצאה מתקבלת השנתית הינה שלילית הדוח ייקלט.

  החל משנת 2010 לא יהא ניתן לדווח דיווח תשלום שלילי לספק בדוח 856, הדוח ידחה.

2. מס שלילי

ככלל, אין לדווח על מס שלילי בשום מקרה (לא ברמת העובד ולא ברמת המעביד). המעביד אינו רשאי לבצע עבור עובדו חישובי הפרשי מס בגין שנים קודמות וכמובן אינו רשאי לקזז מס ששולם ביתר בשל שנים קודמות כנגד השנה הנוכחית.

הפרשי השכר התקזזו כנגד תשלומי השכר השוטפים ויקטינו את חבות המס של העובד בשנה השוטפת, ככלל אין לבצע פריסה על הפרשי שכר שלילים. אין לדווח מס שלילי ברשומת הפרט 20 בשדה 116 יש לקזז את המס עד לסכום -0- בסוג רשומה 50 רשומות 1-12 ו 14-15 ניתן לדווח סכומים שלילים.

ברשומת סיכום 30 בשדה 13 אין לדווח סכומי מס שליליים ברשומת סיכום 40 שדה 21, 22, 23, 24, 28 אין לדווח סכומי מס שליליים.

 

להלן קישור להנחיות כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים: http://www.finance.gov.il/taxes/docs/maasikim200910.pdf


להתייעצות חינם עם המומחים שלנו חייג: 077-770-0000